جستجوگر در این تارنما

Wednesday, 9 January 2013

زدن (غیر)قانونی درختان جنگلی


بنا به اظهارات بانک جهانی سالانه بمیزان 10 تا 15 میلیارد دلار چوبهای جنگلی که بگونه غیرقانونی زده شده اند، معامله و داد و ستد میگردند. درپشت این معاملات پنهان و غیرقانونی گروهها و دسته های سامان داده شده ای قرار دارند که بخشی از درآمدهای غیرقانونی خویش را صرف رشوه دادن به مقامات مینمایند تا مزاحم کارشان نگردند. این هیزم شکنهای غیرقانونی خیلی هم بابرنامه مرتب کار میکنند.
بنا به آمار در هر دو ثانیه زمینی به بزرگی مساحت یک زمین فوتبال که از درختان جنگلی پوشیده شده است، در سطح جهان نابود میگردد.
در برخی از کشورها مانند پاپوآ گینه نو هنوز هم همانند پیشین 90 درصد درختانی که قطع میگردند بصورت غیرمجاز هستند و در کشورهایی مانند اندونزی میان 40 تا 55 درصد چوبهای تولیده شده برای مصارف صنعتی بطریق غیرقانونی انداخته شده اند.
ژان پسم Jean Pesme یکی از مدیران بانک جهانی میگوید : با زدن غیرقانونی درختان بایستی بهمان سختی برخورد شود که با کشتگران و قاچاقچیان مواد مخدر برخورد میگردد. اما هنوز راه بسیار درازی برای رسیدن به این مرحله در پیش است. رقم درآمد خالص 10 تا 15 میلیارد دلاری در سال که رو به افزایش نیز میباشد، نشاندهنده آنستکه برخوردی جدی با این مسئله صورت نمیگیرد.
ایالات متحده آمریکا همانند کشورهای اتحادیه اروپا نخستین گامها را در راه وضع قوانینی که با این مسئله غیرقانونی برخورد جدی نماید، برداشته اند اما این اقدامات تا کنون موفقیت چندانی نداشته اند. از همینرو نیز وضع قوانین سخت تر و اجرای آنها ضروری بنظر میرسد.
همچنین پرداختن به این مسئله بسیار مهم است که در راه مبارزه با این معضل اجتماعی – محیط زیستی، با مجرمان عمده برخورد جدی بعمل آید و نه تنها خرده پایان این بازرگانی غیرقانونی زیرا خرده پایان این تجارت را بیشتر کسانی تشکیل میدهند که از طبقات پایین و محروم جامعه آمده و از اینروی نیز  شدیدا محتاج  و نیازمند میباشند.  
نمونه برزیل نشان میدهد که مبارزه با این تجارت پرسود اما غیرقانونی مشکلات فراوان و پیچیده ای را دارد. در این کشور دولت حتی ماهواره ای را برای پژوهش بیشتر و همچنین کنترل هیزم شکنان غیرقانونی اختصاص داد که برای مدتی تا حدی نیز موفق عمل کرد اما همزمان دولت برزیل با تقدیم قانون جنگداری و جنگلبانی سستی به مجلس، راه را برای کندن و قطع قانونی (!) درختان هموار نمود.
طرفداران محیط زیست انتقادهای شدیدی به این قانون نو وارد نموده اند. پارلمان برزیل هنوز این قانون را تصویب و تایید نکرده است.

خوزه لوتسن برگر  Jose_Lutzenberger  سیاستمدار و پشتیبان محیط زیست آلمانی - برزیلی میگوید :

چیزیکه امروزه در جنگلهای حاره اتفاق میافتد، یک چپاول، یک جنگ است.


No comments: