جستجوگر در این تارنما

Friday, 25 January 2013

کهن ترین نقاشی های روی دیواری در فرانسه پیدا شدند


نقاشی های دیواری 37000 ساله ای در غاری در جنوب فرانسه کشف شد و سبب خوشحالی باستان شناسان گردید.
این نگاره های دیواری که احتمالا کهن ترین شان از نوع خود میباشند. برای پژوهشگران شناخته شده بود که از دیرباز هنگامیکه چیزی بر روی دیوار مینوشتند یا میکشیدند بیشتر از پندارهای خود در باره موضوعات جنسی بهره میبردند. گروه بین المللی پژوهشگران که این نگاره های سی و هفت هزار ساله را یافتند بیشتر رسامی هایی از اندامهای جنسی زنان را در میان آنها مشاهده کردند.
راندال وایت  Randall White  پروفسور رشته انسان شناسی دانشگاه نیویورک که یکی از سرشناسترینهای جهان  در رشته تدریسی خود میباشد و سرپرستی گروه پژوهشی که این نقاشیها را پیدا کرد، بعهده دارد میگوید که پیش از اینهم در غارهای جنوب خاوری فرانسه کهن ترین نگاره های دیواری یافته شده بودند اما یافته های نو احتمالا کهن تر از آنها میباشند.
نگاره های تازه یافته شده در مکانی بنام آبری کاستانه  Abri Castanet در زیر صخره ای یافت شدند. راندال میگوید این صخره پناهگاه بسیار خوبی برای شکار گوزن و آهو بوده و احتمالا همین شکارچیان بودند که این نگاره ها را بر روی دیوار رسامی کرده بودند تا اینکه زمانی بخشی از صخره بوزن 1،5 تن کنده شده و بگونه شگفت انگیز خوبی بر روی رسامیها می افتد و بدینوسیله آنها را کنسرو و حفاظت میکند.
پس از یافتن این نگاره ها، باستان شناسان آنها را زره زره از صخره جدا کردند و به پژوهش و آنالیز آنها پرداختند.
زمینه رنگی نگاره ها نخستین چیزی را که نمایان ساخت بدن ناکامل حیوانی را از ناحیه سر تا شکم نشان میدهد. پاهای عقبی حیوان به احتمال زیاد هیچگاه فرصتی نیافتند تا به آخر کشیده شوند و در کنار این نگاره ها نقشهای بیضوی شکلی مشاهده میشوند که پژوهشگران آنها را اندامهای جنسی زنان میدانند. آنها ادعا میکنند که کشیدن اندامهای جنسی زنان به اینصورت مختص مردمان آن عصر و آن سامان میباشد.
 در طی 15 سال کاوش، باستان شناسان همچنین بازمانده های استخوانی یافتند که از آنها ابزار نقاشی بر روی دیوار و همچنین سلاح درست شده بودند.
باستان شناسان میگویند از آنجاییکه نگاره ها بر سطح زیرین صخره کشیده شده بودند پس این بایستی سقف محل سکونت شکارچیان نقاش بوده باشد که میخواستند محل سکونت خویش را بهنگام شکار کمی تزیین کرده باشند. پژوهش در اطراف محل یافت نگاره نمایان ساخت که این نگاره ها از محل برافروختن آتش و کارگاههای شکارچیان دور نبوده است. در طی 15 سال پژوهش در منطقه باستان شناسان صدها شیئی تزئینی، دندان سوراخه شده حیوانات جهت ساختن گردنبند، صدف و حتی مروارید مربوط به آنزمان یافتند و پروفسور وایت که بر روی اشیاء یافته شده کنکاش بیشتری نموده میگوید نوع اشیاء یافته شده نمایان میسازد که سوای تفاوت در امکاناتی که بشر آنزمان با بشرامروزه داشته، اینان از نظر خلقیات چندان با انسان امروزی فرقی نداشته اند و رفتارشان کما بیش مانند انسان امروزی بوده است.


No comments: