جستجوگر در این تارنما

Saturday, 13 July 2013

کهن‌ترین تاجِ گل گور

فرقی‌ نمیکند که مراسمِ نامگذاری بوده باشد یا پیوندِ  زناشویی و یا خاکسپاری، تاجِ  گل و دسته گل در بسیاری از کشورها و حوزه‌هایِ فرهنگی کهن‌، جزیی از این مراسم را تشکیل میدانند و هنوز هم میدهند.

باستان شناسان کشف کردند که در بخشِ  خاوریِ  دریایِ  میانهٔ (مدیترانه) یعنی‌ در اسرائیلِ  امروزی، در ۱۲۷۰۰ سالِ  پیش مردم در درون و در کنارِ  گورِ درگذشتگانشان گل میگذاشتند.
و بدینگونه مشخص گشت که انسان از هزاران سال است که به تزئینِ  گورهایِ نزدیکانِ  خود میپردازد، این یعنی‌ بسیار زودتر از آنچه تا کنون تصور میشد.
بنا به گفته‌هایِ  پژوهشگران که در نشریه Proceeding پخش شده، اینگونه کارها میتوانستند به بالا بردن و  توانمند کردنِ  حسِ  حمیتِ  گروهی کمک نمایند.
دانشمندانِ  پیرامونِ  دانی‌ نادل  Dani Nadel   از دانشگاهِ  حیفا در اسرائیل، گورهایی از دورانِ  نتوفیه را موردِ  کاوش قرار دادند.

دوران نتوفیه حدودا ۱۵۰۰۰ سالِ  پیش در سرزمینهایِ  خاورِ  دریایِ میانهٔ (دریایِ  مدیترانه) آغاز گردید.
برای نخستین بارافرادِ  مربوطِ  به این دوران و این بخش از زمین بودند که  مردگان خود را به خاک میسپردند.
از این دوران گورهایی در غار رقفت که در کوه‌های کارمل، واقع در اسرائیل قرار دارد، یافته شد که در آنها ۲۹ اسکلت پیدا شدند. بیشترِ  این اسکلت‌ها را در گورهایِ  تکی‌ پیدا کردند، تنها در چهار دانه از آنها بودند که گورها دو نفری بودند. از میا‌ن آنها چهار گوری بیشتر موردِ  کاوش قرار گرفتند که قدمتی میا‌نِ  ۱۱۷۰۰ تا ۱۳۷۰۰ سال داشتند.
دانشمندان باقیمانده گیاهانِ  گوناگونی را در این غار پیدا کردند که تنها در درون گورها قرار داشتند و نه‌ در جایِ  دیگری. برخی‌ از این گیاهان مشخص ساختند که خاک سپاری مردگان در بهار انجام شده است .

همچنین باستان شناسان متوجه گردیدند که کف ِ  غار در جاهایی توسطِ انسان صاف و مسطح گشته بود تا بتوانند مردگانِ  خود را در وضعیتِ  مناسب به خاک بسپرند.

No comments: