جستجوگر در این تارنما

Tuesday, 30 July 2013

چراغ نو در خودروهای آئودی

چراغهای خودرو پیوسته نقش مهمتری را در این وسیله نقلیه بعهده میگیرند. از یکطرف این چراغها تبدیل به نشان خودروها گشته اند و از سوی دیگر وظایف مربوط به ایمنی را بعهده گرفته اند.
شرکت خودرو سازی آئودی آلمان هم اکنون چراغهای هوشمندی را طراحی و عرضه کرده است که به یک دوربین و یک کامپیوتر مداربسته خودرو متصل میباشند و بدینگونه است که بازی با نور آغاز گردیده است.
مردم عادی معمولا در مورد چراغهای خودرو چندان دقیق نمیشوند، اما بگذارید که در اینجا به دو خصوصیت بارز چراغهای خودرو اشاره نماییم:
-  یک چراغ نوین و به روز شده خودرو امروزه از حدودا  400  جزء کوچک تشکیل شده و در امر تولید تنها کمی کمتر از یک موتور بنزینی خرج برمیدارد.
- معمولا نور چراغهای یک خودرو بحدی روشن و قوی میباشد که خودرویی که در پیش روی آن حرکت میکند نیاز مبرمی به روشن کردن چراغهای خود برای یافتن راه ندارد. در همینجا متذکر گردم که این واقعیت بمعنای استفاده نکردن از نور چراغ خودرو به بهانه روشن بودن راه بوسیله خودرو پشت سر نمیباشد.

مدتهاست که چراغهای خودرو دیگر تنها نور مستقیم پخش نمیکنند بلکه تا حدی مسیر پیچ ها و گذرها را دنبال مینمایند و حتی امروزه میتوانند خودروهایی که از پیش رو میآیند را از طیف نوری خود بیرون گذارند.
در جهانی که خودروها معنای سنتی خود را پیوسته بیشتر از دست میدهند و ظاهر آنها هر روزه بیشتر شبیه یکدیگر میشود، چراغهای خودرو مفهوم دیگری بدست آورده اند و به صحنه بازی طراحان و وسیله ای در دست بازاریابان مبدل گشته اند.
امروزه از چراغهای کوچک و بزرگ خودرو علایم و نشانه هایی درست شده اند که همانند یک امضا خودروهای گوناگون را از یکدیگر متمایز میسازند.
تعداد منابع نوری چراغ خودرو و میزان و شدت و تنوع نورها در آنها چنان با دقت و وسواس تعیین میگردند که گوئی توان و سرعت و شکوه یک خودرو با آن سنجیده میشود.  یکی از کسانیکه بطور مضاعف بر روی پدیده و تکامل نور در خودروها کار میکنید اشتفان برلیتز  Stephan Berlitz  از کارخانه خودروسازی آئودی میباشد.
درحالیکه طراحی چراغ خودرو در واقع انتخاب میان چراغهای سنتی (گرد) و یا پیشرفته تر (چهارگوش) نام داشت، امروزه آقای برلیتز گروهی متشکل از صد نفر مهندسین را تحت نظارت خود دارد که کاری ندارند بجز اینکه تمام حواس کاری خود را بر روی جزئیات و طراحی چراغهای نوین خودرو متمرکز نمایند.
جدیدترین دستاورد این کارفکری طیف نوری آئودی است که نمونه بارزی از هنر مهندسی و طراحی آلمانی میباشد.
این اواخر و پیش از آن کارهای نوین چندانی از آئودی سرنزده بود و بخاطر همینهم رئیس بخش تحقیق و مهندسی آنرا از خدمت معاف کردند.
در پاییز امسال خودرو آئودی A8   باچراغهای طرح نوین که در آن منابع نوری لد LED را جداگانه میتوان تنظیم نمود؛ به بازار خواهد آمد. بدینوسیله بازی با نور آغاز میگردد.
نکته درخور توجه در چراغهای جدید اینستکه این چراغها با دوربینی که حرکت خودروهای پیش رو و خودروهایی که از روبرو میآیند نظارت میکند، در رابطه است و بهمین سبب نیز منابع نوری خود را چنان کم و زیاد میکند که برای مثال خودروهایی که از روبرو میآیند را از هرم  نوری خود بیرون میگذارد و بدینوسیله نور خودرو چشم راننده روبرویی را نمیزند و آزار نمیدهد.
چراغهای نو اینکار را با چنان مهارتی انجام میدهند که اگر چند خودرو همزمان از روبرو بیایند، فضای میان این خودروها را روشن میسازد بدون اینکه خو خودروها را در معرض تابش مستقیم نور قرار دهد.
برای بنمایش گذاشتن این پدیده، برلیتز بدست چندنفر از همکارانش چراغ قوه دستی روشن داد و آنها را در برابر تابش پرتو چراغهای خودرو مدل جدید نگه داشت که در آئودی A8  بکار خواهند رفت.
درحالیکه این همکاران از تابش مستقیم پرتو چراغها بدورمانده بودند، فضای میان آنها روشن گشته بود.  اینگونه میتوان حتی چراغ بالای راه دور را نیز پیوسته روشن نگاهداشت بدون اینکه راننده روبرویی را ناراحت کند.

چراغهای نوین تنها به دوربین متصل نیستند بلکه به یک کامپیوتر داخلی خودرو نیز وصلند. بدینصورت زمانیکه خودرو در سرپیچی قرار میگیرد و مسیر آنرا میپیماید، پرتو چراغها نیز به سمتی متمایل میشوند که مسیر پیچ است. اینگونه چراغها خود را با مسیرحرکت مطابقت داده و همزمان نیز حرکت پیاده روها و یا کسانیکه در حاشینه خیابانها مشغول راه رفتن و یا ایستادن هستند را کنترل کرده و نور را بر روی آنها متمرکز مینماید.

No comments: