جستجوگر در این تارنما

Friday, 5 July 2013

دریایِ سیاهی از تایر خودروهای گوناگون

در کویت تایرهایِ  کهنه را در انبارهایِ  سر بازِ  بزرگی‌ میاندازند. در برخی‌ از این انبارهایِ  روباز میلیونها تایرِ  کهنه وجود دارند. ابعادِ این انبارها چنان بزرگ و غول آسا هستند که از فضا نیز قابلِ  رویت میباشند.

دریایِ  سیاهِ  لاستیک‌ها در الصلیبیه  واقع در ۳۰ کیلومتری باخترِ  کویت سیتی قرار دارد. برآورد میشود که در اینجا نزدیک به ۷ میلیون حلقه لاستیک بر رویِ  هم ریخته شده اند و هر ماهه نیز ده هزار به تعدادِ  آن‌ها افزوده میشود.
در ماهِ  آوریلِ  سالِ  ۲۰۰۲ مشخص گشت که وجودِ  این انبارهای تایرهای کهنه برای شهرِ  کویت چه از نظرِ  ایمنی‌ و چه از نگاهِ  تندرستی، چیز‌هایِ بیخطری هم نیست. در این ماه در یکی‌ از این انبارهایِ  سرباز حدودِ  ۵۰۰ هزار حلقه از این لاستیک‌ها آتش گرفتند و ستونهایِ  دودِ  سیاه در آسمان از فاصله چندین کیلومتری دیده میشد.
در حالِ  حاضر لاستیک‌هایِ  انبارِ  الصلیبه را با شن پوشانده اند اما این به معنای‌ِ  رفعِ  خطر نمیباشد.
گفتگوهایی در شرفِ  انجام است که کارخانه ساخت تایرِ  جدیدی احداث گردد که به جایِ  موادِ  اولیه از این تایر‌هایِ  کهنه استفاده کند و به این صورت کارِ  بازیافت انجام گیرد. ایده دیگر که به خوبی ایده نخستین نیست، اینبود که تایرهایِ  کهنه را ریز کرده و از ریزه‌هایِ  آن به جایِ  سوخت در نیروگاه‌هایِ  حرارتی استفاده نمایند.


بازیافت تایرهای کهنه در کشورهای حوزه جنوبی خلیج پارس و دریای عمان تجارت خوبی بنظر میرسد که از هر سو نیز مورد توجه قرار دارد.

No comments: