جستجوگر در این تارنما

Sunday, 28 July 2013

سروده ای از عمرخیام نیشابوری

هنگام سپیده دم خروس سحری
دانی که چرا همی کند نوحه گری؟

یعنی که نمودند در آیینهٔ صبح
کز عمر شبی گذشت و تو بی خبری


No comments: