جستجوگر در این تارنما

Monday, 8 July 2013

زدن درختهای جنگلهای حاره

زدنِ  درختانِ  جنگلهایِ  حاره برزیل به صورتِ  فاجعه آمیزی افزایش داشته است.
بنا به آمارِ  دولتیِ  برزیل تنها در ماهِ  مای سالِ  جاری مساحتی برابر با ۴۶۵ کیلومترِ  مربع از این جنگلها نابود گشتند. این ۵ برابرِ  آمارِ مشابه سالِ  گذشته میباشد.
در مقایسه سالانه آمار اسف انگیزتر هستند. از ماهِ  اوتِ  سالِ  ۲۰۱۲ حدودِ  ۲۳۳۸ کیلومترِ  مربع جنگل ناپدید شدند که یک افزایشِ  ۳۵ در صدی را نشان میدهد. تنها این افزایش، مساحتی به اندازه سه‌ برابرِ  شهرِ  نیویورک و حومه را دارد.
این آمار نشاندهنده تائیدِ  سؤ ظنِ  طرفدارانِ  حفظِ  محیطِ  زیستِ برزیل میباشد که معتقدند پیشرفت‌هایِ  اولیه  پشتیبانی از محیطِ  زیستِ این کشور به پسرفتهایِ  درد آوری مبدل گشته اند.
از جمله دلایلی که برایِ  این جنگل ستیزیها عنوان میشوند یکی‌ استفاده از این مناطق برایِ  کاربردهایِ کشاورزیست (کاشتِ  سویا و بکار گیری چوب این درختها در درودگری) و دیگر اینکه در زیر نواحی متعددی از این جنگلها معادنِ  گوناگون  کشف و تخمین زده شده اند.

کمی‌ بیش از نیمی از جنگلهایِ  حاره در بسترِ  رودخانه آمازون قرار دارد که از میان ۹ کشورِ  آمریکایِ جنوبی می‌گذرد.
برزیل با داشتنِ  ۵۰۰ هزار کیلومترِ  مربع (آمارِ  مربوط به سالِ ۲۰۰۵)،بزرگترین سهم را در میا‌نِ  این ۹ کشور داراست.

درختهای جنگلهای حاره را بخش بسیار بزرگی از شش طبیعی کره زمین مینامند که مونوکسید کربن را جذب کرده و به اکسیژن تبدیل میسازد. نبود و یا کمبود این درختها دیر یا زود تمامی نقاط کره زمین را تحت تاثیر قرار میدهد.

No comments: