جستجوگر در این تارنما

Tuesday, 16 July 2013

رایی و نظری

مردمیکه واژه های "اگر"، "شاید"، "گمان برم"، "ولی" و "اما" را در گفتگوهای روزمره خود زیاد بکار برند، مردم پویایی نبوده، به واقعیات زیاد نزدیک نیستند و پیوسته در حال جستجو باقی خواهند ماند.
No comments: