جستجوگر در این تارنما

Thursday, 11 November 2010

کهرباهایی که سن واقعی جنگلهای نخستین را فاش کردند


کهربا،  شیره یا بفارسی کهن ژد درختان دوران سنگی (عصر حجر)  است که خشک شده و بصورت سنگ درآمده است. کهربا را با آنکه از نقطه نظر زمین شناسی نمیتوان جزو خانواده سنگها و املاح حساب نمود ولی در میان مردم کهربا جزو سنگهای تزئینی قیمتی حساب میشود که حتی در دورانهای  بسیار کهن و پیش از تاریخ هم توجه انسان را جلب میکرده است. 
سن کهربا تا دویست و شصت میلیون سال هم میرسد و برخی از کهرباها  بخاطر اطلاعات  طبیعی که در طی میلیونها سال در خود حفط نموده اند، مراجع خوبی هستند برای پرداختن به گزارشاتی در باره زمین، حیوان و گیاه و بررسی سیر تکامل آنها.
پژوهشگران در جنوب شبه قاره هند به سنگهای کهربایی برخوردند که حشراتی را از روزگاران نخستین در دل خود حفظ کرده اند تا به دست ما برسانندشان.
کهربایی به وزن صد و پنجاه کیلوگرم که در یکی از معادن ذغال سنگ شهر گجرات هند یافته شده است. این کهربا  تا کنون 800 گونه از حشرات را که در درون خود جای داده بود و نسبتا نیز سالم مانده بودند را بنمایش گذاشت. 
همچنین این کهربا مشخص نمود که هند تا مدتهای زیادی به قاره آفریقا متصل بوده است و اینرا از نوع حشراتی که در این کهربا باقیمانده بودند میتوان بازشناخت.

در مورد این سنگ کهربا نخستین شگفتی خود آن بود. اندازه بسیار بزرگ آن و همچنین با نخستین آزمایشاتی که بر روی آن انجام گرفتند مشخص گردید که شیره درختی که کهربا از آن درست شده است بایستی متعلق به گیاهی بوده باشد که میوه داشته است.
آزمایشات دیگر بر روی این کهربا و همچنین بررسی محیط اطراف جایی که این کهربا در آنجا پیدا شده است معلوم گردانید که در 52 میلیون سال پیش گستره های پهناوری از شمال هند بایستی بوسیله این نوع گیاه پوشیده بوده باشد.
سن جنگلهای حاره جنوب آسیا دو برابر آن چیزی است که  تا کنون  گمان برده  میشد.
تاکنون پژوهشگران میپنداشتند که کهن ترین جنگل این منطقه متعلق به بیست میلیون سال پیش بوده است.

چیزی که بیش از هرچیز شگفتی پژوهشگران را برانگیخته است این موضوعست که حشرات یافته شده در این کهربا از خانواده همان حشراتی هستند که در آن زمان در آسیا و اروپا نیز وجود داشته اند. 
با توجه به اینکه جدا گشتن هند از از آفریقا و پیوستنش به آسیا در 50 میلیون سال پیش صورت گرفته  و پیش از آن میان آفریقا و بقیه دنیا بمدت  تقریبا  پنجاه میلیون سال هیچ تماسی  وجود نداشته است، وجود حشرات یافته شده  در کهربای 52 میلیون ساله پرسشهای فراوانی را  برای  پژوهشگران  مطرح کرده است.

No comments: