جستجوگر در این تارنما

Sunday, 5 December 2010

سوخت بیو برای خودرو

بنا به تحقیقات اخیر انستیتوهای پژوهشی که در امور مربوط به محیط زیست تحقیق میکنند و نتایجش اخیرا در نشریات اروپا به چاپ رسیده است، سوخت بیو صدمه بیشتری به محیط زیست میزند تا سوختهای فسیلی.
بنا به محاسبات این موسسات پژوهشی، توسط کار تراکتورها و کامباینها بر روی سطح زمینهای در نظر گرفته شده برای کاشت دانه های روغنی که از آنها سوخت خودرو تهیه میشوند، میلیونها تن دی اکسید کربن بیشتر از زمانیکه خودروها با سوختهای فسیلی در حرکت باشند، تولید میگردد.
این نخستین باری نیست که دانشمندان تهیه و تولید سوخت خودرو از دانه های روغنی را به چالش کشیده و به زیر علامت سئوال برده اند.
برای تولید میزان لازم دانه های روغنی از ایندست علاوه بر مصرف آب فراوان، میبایست که مساحت عظیمی از زمینهای کشاورزی را به این منظور اختصاص داد و یا اینکه با قطع درختان جنگلها و بیشه ها از آنها زمینهای قابل کشت نو بوجود آورد.
انکار نمیتوان کرد که فرآورده های سوخت بیو دیزل در طبیعت راحتتر قابل بازگشت و حل هستند و آسیبهای کمتری به سلامتی انسانهای ساکن شهرهای بزرگ میرسانند اما شیوه و راههای تهیه سوخت بیو دیزل هستند که شدیدا از سوی دانشمندان مورد بحث و مداقه قرار گرفته اند. 
تهیه سوخت بیو از طریق بازمانده های گیاهی و حیوانی (مانند استفاده از بازمانده موادهای غذایی و یا تفاله های کارخانجات تهیه مواد غذایی برای تهیه سوخت بیو) بیشتر مورد تائید دانشمندان قرار دارند تا قطع درختان و ایجاد کشتزارهایی به این منظور.
در اروپا سالهاست که زباله ها را تفکیک میکنند به این معنا که از ابتدا در خانه ها زباله های مواد غذایی را جدا از دیگر زباله ها قرار داده و پس از حمل آنها توسط شهرداری به جای بردن به زباله دانهای بزرگ، مستقیما آنها را به کارخانجاتی که این مواد غذایی یا گیاهی را بازیافت میکنند، ارسال میدارند. به این نوع از زباله، بیو زباله میگویند.
پژوهشگران IEEP  با در نظرگرفتن پهنه ای (مساحتی) که بیست و سه کشور عضور اتحادیه اروپا در نظر دارند که برای این منظور اختصاص دهند، محاسبه کرده اند که سالانه بایستی 5،5 میلیون تن بنزین بیو را با بنزین معمولی مخلوط نمایند تا بتوان با آن 9،5 درصد مصرف سالانه خودروهای این بیست و سه کشور را تامین نمایند.
برای این منظور لازم است که 69000 کیلومتر مربع از جنگلها و مراتع را به سطح زیر کشت مبدل نمایند. این پهنه ای برابر با بیش از دو برابر مساحت کشور بلژیک است. در نتیجه این عمل سالانه میزان 56 میلیون تن دی اکسید کربن در جو رها خواهد شد که این مقدار برابر با میزان تولید همین اندازه دی اکسید کربن توسط 15 تا 26 میلیون خود رو میباشد.

No comments: