جستجوگر در این تارنما

Monday, 13 December 2010

واپس نشینی اتحادیه اروپا در برابر ماهیگیران

هر از چندی بناگاه چیزی در سطح جهانی مد میشود و مردمان نیز بدون در نظر گرفتن عواقب و نتایج احتمالی که این مد میتواند با خود بهمراه آورد برای رسوا نشدن، خود را همرنگ جماعت میکنند. همراه نگشتن دال بر عقب ماندگی  و دون بودن در ذهن دیگران میگردد. برخی نیز این همراه گشتن را از روی کنجکاوی و یا میل به آشنایی با چیز دیگری انجام میدهند.
در چنین شرایطی کمتر کسی است که بتواند در برابر پدیده نو مقاومت معقول نماید.
یکی از این مدها که چندی است جهان را فرا گرفته است و تا حدی نیز یکی از اسبابهای خودنمایی در جمع گشته است، خوردن یک غذای سنتی ژاپن بنام سوشی میباشد.
سوشی در خود ژاپن نیز تا مدتها غذایی بخصوص برای افراد کمی مرفه تر محسوب میشد. برای تهیه ماهی تن قرمز که سوشی از آن درست میشود، ماهیگیران سنتی میبایستی با کشتی های ماهیگیری خود به دریا و اقیانوس میزدند با این تفاوت که کشتی های ماهیگیری سنتی و قدیمی ژاپنیها هر چقدر هم که ماهیگیران کوشا میبودند و بخت با آنان نیز یاری میکرد، نمیتوانستند به آن اندازه ماهی تن قرمز شکار نمایند که طبیعت نتواند تحمل نماید. 
از آن گذشته حوزه عملیاتی این کشتیهای ماهیگیری محدود بود. بدینصورت به ذخیره های طبیعی این ماهی در دریاهای آزاد و همچنین اقیانوسها صدمه جدی وارد نمیگشت.
امروزه جریان واژگون است. کشتی های ماهیگیری مجهز تا دورترین نقاط اقیانوس را میپیمایند و ذخیره های ماهی را در معرض خطر نابود شدن و انقراض قرار میدهند.
تقلید بی رویه و بی محابا از آداب و رسوم محلی دیگران بعضا برای خودنمایی نیز مزید بر علت گشته است. به این صورت است که بناگاه ساکنین اروپا هم علاقه خاصی به خوردن غذای سوشی پیدا کرده اند. مشکل اینجاست که ذخایر تن ماهی گوشت قرمز در دریای میانه (دریای مدیترانه) بسیار محدود است و نمیتواند که پاسخگوی تقاضای مردم کشورهای حومه این دریا باشد. 
مدتی برای ماهیگیران سهمیه صید مشخص شد اما با فشار ماهیگیران و نزدیک شدن موعد انتخابات در کشورهای حومه دریای میانه، اتحادیه اروپا میزان این سهمیه را بالا برد و از آن گذشته به ماهیگیران اجازه داد تا علاوه بر صید ماهی در دریای میانه دامنه صید خود را به اقیانوس آتلانتیک نیز گسترش دهند.

ذخایر تن ماهی قرمز در دریای میانه و شرق آتلانتیک از سال 1997 تا 2007 حدود 60% کاهش پیدا کرده است و طرفداران حفظ محیط زیست و اعضای مجامعی مانند WWF  بیمناکند که بدون وضع قوانین محکم و اجرای آنها این گونه ماهی دستکم در این نواحی بکلی منقرض گردد.
در محافل اروپا دگرباره بحث بر سر آنستکه سهمیه 1350 تنی کنونی صید ماهی تن قرمز در دریای میانه را کاهش دهند. در ماه مارس امسال تلاش برای پائین آوردن سهمیه ماهیگیری در خاور دور توسط ژاپن و دیگر کشورهای این منطقه با شکست مواجه شد و بدینوسیله ممنوعیت صید این ماهی در منطقه خاور دور منتفی گردید.

No comments: