جستجوگر در این تارنما

Tuesday, 14 December 2010

تازه هایی در مورد لامپهای کم مصرف

اگر بخاطرتان باشد در ابتدای بکار افتادن این تارنگار نوشته ای در مورد محاسن و معایب لامپهای کم مصرف منتشر کرده بودم (ن. ک. به آیا بایستی که لامپهای معمولی را واقعا ممنوع کرد؟ ). 

با انتشار نتایج آزمایشهایی که اخیرا بر روی اینگونه لامپها انجام گرفته اند بایستی که در اینجا بخش معایب و یا دستکم دلنگرانیهای مربوط به لامپهای کم مصرف را به روز نمایم.
اداره فدرال محیط زیست کشور آلمان با نام  Umweltbundesamt  یا مخفف UBA  در گزارش اخیر خود  نگرانی هایش را در مورد خطرناک بودن اینگونه لامپها ابراز نموده است.
لامپهای کم مصرفی که در محیط های بسته مانند اتاقها، دفترها، دکه ها و غیره قرار دارند میتوانند که در معرض شکستن (ترکیدن) قرار بگیرند. بواسطه وجود جیوه ای که در این لامپها  بکار گرفته شده است  قابلیت آنرا دارد که پس از شکستن لامپ، این جیوه  بصورت گاز از لامپ متصاعد گشته و در محیط پخش گردد. در چنین حالتی میزان جیوه ای که در اتاقها میتواند بصورت گاز پخش شود، بیست برابر میزان جیوه ای است که بدن انسان میتواند تحمل نماید.
پژوهشگران و کارشناسان اداره فدرال محیط زیست آلمان  برای انجام  آزمایشهای  خود  لامپهای  کم مصرفی را که محتوی  پنج میلی گرم جیوه بودند در اتاقهایی با اندازه های معمولی  شکستند و سپس یکبار پس از پنج دقیقه و بار دیگر پس از گذشت پنج ساعت میزان جیوه معلق در هوای اتاق را تا ارتفاع 80 سانتی متری از سطح زمین اندازه گرفتند. پس از اندازه گیری مشخص گردید که این میزان از جیوه معلق در هوا برای کودکان (مخصوصا نوزادان)، خانمهای باردار و بیماران به هیچ وجه مناسب و قابل توصیه نمیباشد.
بدینصورت وجود جیوه در لامپ کم مصرف مبدل به پاشنه آشیل اینگونه لامپها گردیده است. از اینرو پیشنهاد میگردد که از اینگونه لامپها در اتاق کودکان، سالمندان و یا در حمامهای خانگی (جایی که احتمال ترکیدن لامپ بر اثر برخورد یک قطره آب سرد به آن وجود دارد) استفاده نگردد.       

No comments: