جستجوگر در این تارنما

Tuesday, 10 May 2011

جنگلهای حرا یا جنگلهای مانگرو

کمتر از یک درصد جنگلهای مناطق حاره را جنگلهای حرا تشکیل میدهند. بنا بر نتایج  آخرین پژوهشهای انجام گرفته، تاثیرات این درختان بر روی اوضاع جوی جهان بسیار زیاد و حیاتی میباشد. نابود شدن جنگلهای حرا در مناطق باتلاقی و مردابی مناطق حاره باعث بالا رفتن میزان دی اکسید کربن در جهان تا مقدار ده درصد میشود.
درختهای جنگلهای حرا زندگی خود را با شرایط  طبیعی کناره های دریاها مطابقت داده اند تا بتوانند ادامه بقا دهند اما آنها امروزه بطور روزافزونی از سوی بشر تهدید بنابودی میگردند. در چهار دهه گذشته سی تا  پنجاه درصد این جنگلها بعلل مختلف که همگی نیز ساخته و پرداخته دست بشر بوده اند، نابود گردیده اند. اهمیت جنگلهای حرا (مانگرو) برای وضعیت عمومی زیست محیطی جهان تا کنون از سوی انسانها کم اهمیت پنداشته میشد.

هم اکنون یک گروه پژوهشی بین المللی 25 جنگل حرا را در منطقه میان اقیانوس هند و اقیانوس آرام بطور دقیقتری مورد پژوهش قرار میدهد. آزمایش بر روی نمونه های خاک این جنگلها که پیوسته ریشه در آبهای دریاها و اقیانوسها دارند نمایانگر میزان بالای کربن در این زمینها بود.
49 تا 98 درصد میزان کربن اندازه گرفته شده از نمونه های خاک برداشته شده از زمین مناطق این جنگلها مربوط به عمق نیم تا سه متری بودند. این بمعنای این میباشد که زمینهای این مناطق مقادیر زیادی از گازهای گلخانه ای را در خود جذب کرده بودند. به دیگر سخن 15 میلیون هکتار جنگلهای حرا بسیار بیشتر از آنمقداری که تا کنون گمان برده میشد گاز گلخانه ای را جذب میکنند.
مناطقی که مورد پژوهش قرار گرفتند عبارتند از کرانه های جزیره جاوه، اندونزی، دلتای رودخانه گنگ، بنگلادش، برنئو و کرانه های استرالیا.

محاسبات گروه پژوهش به سرپرستی  دانیل  سی  دوناتو  از سازمان جنگلبانی آمریکا به این نتیجه رسید که هرساله 1023 تن کربن در هر هکتار از این جنگلها بازیافت میگردد. 
با وجودیکه مساحت جنگلهای حرا تنها 0،7 درصد مساحت کل جنگلهای جهان را تشکیل میدهد اما با از میان رفتن آنها سالانه بین 20 تا 120 میلیون تن دی اکسید کربن بطور مضاعف به محیط زیست افزوده میشود که این خود دلیل به اندازه کافی میباشد که کوشش جدی گردد تا از نابودی آنها جلوگیری بعمل آید.  گذشته از آن جنگلهای حرا ماوای گونه های فراوانی از جانوران میباشد که بدون این جنگلها نمیتوانند زندگی کنند.
در سیستان و بلوچستان و نیز در جزیره قشم، ایران نیز دارای جنگلهای حرا میباشد.

No comments: