جستجوگر در این تارنما

Friday, 20 May 2011

ترکیه مجسمه شیر بالدار را باز پس میگیرد

مجسمه سنگی و گرانبهای شیربالدار  حاتوشا  را که سالها در موزه پرگامون برلین بنمایش گذاشته شده بود، آلمانها به ترکیه تسلیم میکنند. بدینوسیله ترکیه سرانجام یک درخواست قدیمی خود را به کرسی نشاند (ن. ک. به شیر سنگی باستانی احتمال دارد که موزه برلین را ترک کند ).

در گفتگوهای انجام گرفته میان متخصصین ترکیه و آلمان سرانجام طرفین به این نتیجه رسیدند که آلمان این مجسمه باستانی را به نشان "عملی داوطلبانه و خودخواسته برای استحکام بخشیدن به دوستی میان ترکیه و آلمان" به کشور ترکیه استرداد مینماید. این باز پس فرستادن بایستی حداکثر تا بیست و هشتم نوامبر امسال انجام گرفته شده باشد.
بیست و هشتم نوامبر امسال بیست و پنجمین سالگرد ثبت این اثر در فهرست آثار میراث  جهانی یونسکو  میباشد.

باز پس فرستادن این مجسمه چهار هزار ساله باعث میگردد تا همکاریهای فرهنگی و باستان شناسی میان دو کشور آلمان و ترکیه همچنان ادامه یافته و قطع نگردند.  پیش از آن وزیر فرهنگ ترکیه آقای گونای آلمان را تهدید کرده بود در صورت ادامه نگاهداشتن این مجسمه در آلمان و باز پس نفرستادنش به ترکیه، این کشور کلیه همکاریهای فرهنگی و باستان شناسی خود را با آلمان قطع کرده و جواز حفاریهای گروههای کاوشگر آلمانی  را که در سایتهای باستانی ترکیه فعالیت دارند، لغو خواهد نمود.

در هشتم مارس امسال وزیر فرهنگ ترکیه آقای گونای در برلین با مقامات آلمانی گفتگو داشت و در آنجا نماینده وزارت  فرهنگ آلمان آقای برند نویمان  اظهار داشت که بازگرداندن این مجسمه به ترکیه امکان پذیر میباشد بشرطیکه دو طرف بتوانند بتوافق برسند که باز پس فرستادن این مجسمه یک مورد کاملا استثنائی است و بازخواست دیگر اشیاء باستانی را نمیتوان بدان استدلال ورزیده و مطالبه نمایند.
هر دو طرف در قراردادی بر این نکته تاکید ورزیدند که باز پس فرستادن شیربالدار یک عمل کاملا منحصر بفرد و استثنائی میباشد. با این عمل ترکیه و آلمان زمینه های حقوقی باز پس خواندن اشیاء باستانی دیگر را که در موزه های اروپائی میباشند مسدود نمودند. 
برای نمونه چندی پیش مصر نیز نظیر این  درخواست  را از موزه های آلمانی جهت باز پس فرستادن مجسمه نفرتیتی به مصر کرده بود.
بدینوسیله ترکیه پس از رسیدن به مقصود خویش، کشور مصر را برای رسیدن به خواسته مشابهش تنها گذاشته و حتی بطور تلویحی خواسته او را مردود میشمارد.

مجسمه شیر بالدار حاتوشا در سال 1907 در جریان حفاریهای باستانی که در آناتولی انجام میگرفتند و باستان شناسان آلمانی در آنها فعالانه شرکت داشتند، یافته شد. 
در سال 1915 این شیر سنگی بالدار بهمراه شیر سنگی بالدار دیگری جهت ترمیم و دوباره سازی این اثر هیتیتی به آلمان فرستاده شدند. در سال 1924 مجسمه ای را که سالمتر بود به ترکیه باز پس فرستادند و مجسمه دوم را از سال 1934 در بخش هیتیتی موزه پرگامون برلین    برای عموم بنمایش گذاشتند.

هیتیها از اقوام آریایی ساکن آسیای صغیر بودند که در هزاره سوم پیش از میلاد به آنجا آمده بودند. پایتخت ایشان حاتوشا (واقع در بغازکوی کنونی) در کنار رود هالیس قرار داشت.

No comments: