جستجوگر در این تارنما

Friday, 27 May 2011

هشدارهایی که جدی گرفته نشدند

بنظر میرسید که فاجعه بدون هشدار پیشین مردم را غافلگیر کرده باشد. در جریان تسونامی و پیآمدهای  پس از آن بنا به آخرین برآوردها بیش از 14000 نفر کشته و دوچند آن ناپدید گردیده اند. ماجرا هنوز هم به پایان خود نرسیده است و کارشناسان و آگاهان به امور در مورد نتایج دراز مدت این تسونامی و پیآمدهایش هشدار میدهند.
شگفت آنکه در کشور ژاپن و بخصوص در کنار کرانه های آن ستونهای  سنگی و کهنی  وجود دارند  که بر روی  آنها به نسلهای آینده در مورد زمین لرزه و تسونامی هشدار داده شده  و حتی به آیندگان پیشنهاداتی  از سر تجربه انجام شده بودند. تعداد این ستونها کم هم نیستند که به چشم نخورده  باشند.   
پیامهای نبشته شده  یا کنده شده بر روی آنها نیز کاملا واضح بوده و عباراتی از ایندست میباشند :  «بلندیها ضامن صلح و زندگی آرام نسلهای آینده میباشند»  یا  «پیوسته بفکر تسونامی باش. به جای رفتن بدنبال داشتن مستغلات در کرانه دریاها، بدنبال زنده بودن برو»   و یا  «آگاه باش که در این محل امواج مردمان را با خود برده اند»   و یا   «این هشدار نیاکان  توست که تجربه تلخی را در جدال با امواج سهمگین کسب کرده اند»    «زمانیکه زمین لرزه ای آمد به بلندی پناه بر و به کرانه برمگرد زیرا آنجا امواج در راهند».
قدیمی ترین آنها ستون نبشتی 600 ساله میباشد. بیشتر این ستون نبشتها امروزه در کنار جاده های فرعی قرار دارند و برخی از آنها نیز بکلی توسط گیاهان و بوته ها پوشیده شده اند.  بر روی یکی از آنها بوضوح نوشته شده که  « این ستون را مرزی شناس که از آن  فراتر به سوی دریا نبایست خانه ساخت».
فومی هیکو ایمامورا  پژوهشگر دانشگاه توهوکو میگوید  : این بی توجهی ژاپنیها را میتوان تا حدی  فهمید زیرا پندها و اندرزهای نیاکان پس از گذشت  دو نسل معمولا  به فراموشی سپرده میشود و نسل حاضر چنان خود را داناتر و برتر از نسلهای گذشته میداند که نیازی به توجه به گوشزدهای آنان نمی بیند. این امر در ژاپن هم اتفاق افتاده. تنها یک شهر بنام آنه یوشی در منطقه ایواته  ژاپن بود که مردمانش پندهای نیاکان را فراموش نکرده و منازل خود را در بالای  بلندیهای  بالاتر از سنگ نبشت ساخته اند که آنها نیز تا کنون صدمه ای ندیده اند.

No comments: