جستجوگر در این تارنما

Tuesday, 24 May 2011

نگرانی در مورد جمعیت ده میلیاردی کره زمین

هر روز بصورت نگران کننده ای بر تعداد باشندگان کره زمین افزوده میشود. بنا به  آخرین  برآوردها  و  پیشگوئیهای  سازمان ملل تا سی و یکم اکتبر امسال ( این تاریخ دقیق نبوده و سمبولیک است ) جمعیت زمین مرز هفت میلیارد نفر را در نوردیده و حتی تا چند دهه دیگر به ده میلیارد نفر خواهد رسید.
این افزایش جمعیت در همه جا یکسان نخواهد بود. در آفریقا و هند و پاکستان تعداد باشندگان بصورت افراطی افزایش پیدا خواهد کرد و پیش بینی میشود که جمعیت کشورهای چین و آلمان به نیم میزان امروز خود برسد. 
بنا به برآیند سازمان ملل گسترش فقر و کمبود مواد غذایی پی آمد این افزایش باشندگان کره زمین خواهد بود. 
سازمان ملل هم اکنون در حال پژوهش است که آیا میتوان از کرمها و حشراتی مانند ملخ و سوسک بعنوان منابع غذایی آینده استفاده نمود. هم اکنون  اینها  از زمره  منابع غذای  مهم  بیش از  یک و نیم میلیارد نفر از مردم کره زمین میباشد.
در حالیکه از سال 1962 تا کنون تعداد باشندگان زمین از سه میلیارد به هفت میلیارد رسید، پیش بینی میشود که این افزایش تعداد باشندگان در آینده شتاب بیشتری بخود بگیرد بطوریکه تا سال 2050 جمعیت زمین 9،3 میلیارد نفر خواهد بود.
خانم رناته بر Renate Behr  از سازمان پژوهش در مورد کنترل جمعیت حهان  آلمان میگوید : حقیقت اینستکه طرح تنظیم خانواده در بسیاری از کشورهای در حال توسعه سخنی بیش نیست و در این کشورها بودجه مناسبی برای اجرای اینگونه طرحها در نظر گرفته نشده است. به نظر خانم بر هم اکنون 215 میلیون زن در این کشورها وجود دارند که مایلند پیشگیری نمایند اما امکانات مناسب را در اختیار ندارند.
خانم بر میافزاید شتاب چشم گیر افزایش باشندگان نه تنها مشکلات تنگدستی و گرسنگی را بهمراه دارد بلکه مهار و مبارزه با جرمهای جنحه و جنائی را شدیدا دشوار و در موارد بسیاری، عملا غیر ممکن میسازد.

No comments: