جستجوگر در این تارنما

Saturday, 14 May 2011

بازگشت دوباره گیاپزشکی به صحنه های درمان

سال 2009  در کشور آلمان چهار و نیم میلیارد یورو در رشته های بخصوصی برای معالجات پزشکی مصرف شد که  تاثیرات مثبت آنها شدیدا زیر پرسش میباشد.
با اظهار کردن جمله بالا بصورت مودبانه بیان گردید که برخی از شیوه ها و وسایل درمان معاصر نتوانسته اند بگونه مدلل و روشن، شیوه های پیشگیری و درمانی را که برای بیمارن بیشتر سود داشته باشند تا زیان، عرضه نمایند.
بیماران سرطانی آمادگی بیشتری برای پذیرش گیاه درمانی از خود نشان میدهند. هشتاد درصد آنها حاضر به قبول بکار بستن شیوه های دیگری بجز پزشکی آکادمیک هستند. هم اکنون نیز با وجود در دست نبودن آمار دقیق گمان برده میشود که میان چهل تا هفتاد درصد بیماران آنکولوژی به صورت کامل و یا مقطعی به گیاپزشکی روی آورده باشند.
پروفسور دکتر اولریش کلبرگ Ulrich Kleeberg  از هامبورگ که ریاست امسال اجلاس سالانه سازمان مبارزه با سرطان آلمان را در شهر ویسبادن بعهده داشت میگوید: مراجعه به همین آمار است که ما را موظف میسازد تا در اینمورد پژوهشهای بیشتری انجام داده  و گیاپزشکی را از تاریکخانه ای که پزشکی نو به آنجا تبعیدش کرده بیرون بیاوریم، پرورش داده و در صورت لزوم بگسترانیم.
در نزد بیمارانی که مبتلا به غده های سرطانی هستند خواست استفاده از مواد گیاهی بیشتر است بخصوص بیمارانیکه پس از مداوای معمولی دوباره به این بیماریها مبتلا میشوند. اینکه در بسیاری از موارد پزشکی آکادمیک ره به جایی نمیبرد امری نیست که از دیده ها پنهان مانده باشد.
از آن گذشته استعمال روشهای نوین پزشکی و داروهای نو خطرهایی را نیز در خود نهان دارد. بدلیل عوارض جانبی داروهای مصرفی، نتایج روشهایی مانند شیمی درمانی ناقص مانده و یا حتی در برخی موارد خنثی میگردد. بغیر از آن اینگونه مداواها در غالب موارد بسیار گران هستند و تعداد کسانیکه از نظر مالی نمیتوانند به آنها روی آورند نیز کم نیست.
در سمپوزیوم ویسبادن بسیاری از پزشکاه حاضر اظهار داشتند که آنها متوجه گردیده اند مدت زمان زیادی نمیتوان به خواست مستقیم و یا غیر مستقیم بیمارانی که بدنبال راه حلهای دیگری بجز روشهای پیچیده و گران پزشکی آکادمیک هستند، بی اعتنا بمانند.

No comments: