جستجوگر در این تارنما

Sunday, 15 May 2011

بیست و پنجم اردیبهشت روز گرامیداشت فردوسی

امروز را ایرانیان و فارسی زبانان جهان برای گرامیداشت سراینده شاهنامه، بنام فردوسی کرده اند تا یاد او را زنده نگاه دارند.
فردوسی دهقانی از روستای باژ از توابع شهر توس که با کار فرهنگی خویش ملتی و مملکتی را تا ابد وامدار خویش نمود.

روستاهای ایران زادگاه مردمانی چون فردوسی، رودکی، فرخی سیستانی و.... بوده که پیوسته پاسداران و نگاهبانان فرهنگ ایرانی بودند. 


بناهای      آباد       گردد      خراب 
ز    باران     و    از    تابش   آفتاب
پی  افکنده   از    نظم    کاخی   بلند
که   از  باد   و   باران    نیابد   گزند
هر آنکس که دارد هش و رای  ودین
پس   از   مرگ  بر  وی  کند  آفرین


یادش گرامی.
                     

No comments: