جستجوگر در این تارنما

Wednesday, 4 May 2011

تاریخچه مختصر سازمانهای اطلاعاتی در جهان – بخش پایانی

گزارشات مشابه  آنزمان که از کشور فرانسه باقی مانده است، برای نخستین بار نمایان میسازد که از خدمات زنان نیز در اینگونه سازمانها رسمی جاسوسی استفاده میشد. لوئی چهاردهم  پادشاه  فرانسه صلح و اتحادش با چارلز دوم پادشاه انگلیس را مدیون زنی بود که در گزارشات رسمی کاخ ورسای از او با نام لوئیز دو کرویه    Louise de Querouaille   یاد شده است. او که در دربار چارلز دوم بسر میبرد، مناسبات و روابط خوب و نزدیکی با شاه و درباریان داشت. چنانچه از گزارشات ورسای برمیآید دو کرویه موفقیت خود را بیشتر توسط جذابیت، سکس و سیاست بدست آورد.

نمونه دیگری از ایندوره نویسنده ای ایتالیایی است بنام جاکومو کازانوا Giacomo_Casanova  که با نام مستعار شوالیه دو سن گال بخدمت سرویس های مخفی درآمد. با آمدن او نمای دیگری از ماموران مخفی بر روی صحنه های جاسوسی جهان ظاهر شد. مامورانی که از امور سیاسی و اجتماعی جهان آگاهی کامل داشتند، تحصیلات عالیه انجام داده بودند، ماجراجو بودند و همچنین مبتکر و چاره گر.
نخستین ماموریت او برای لوئی پانزدهم مشاهده و زیر نظر گرفتن ده کشتی جنگی انگلیس در بندر فرانسوی دونکرک واقع در شمال فرانسه بود. برای این منظور او خود را بصورت ملوان ساده ای درآورد و توانست که در یکی از این ده کشتی بعنوان خدمه استخدام گردد. بتدریج او با ناخدای کشتی طرح دوستی ریخت و توانست که اطمینان او را بخود جلب نماید بطوریکه از طریق او آگاهیهای فراوانی در مورد سلاحها، تعداد پرسنل و میزان آذوقه آنها جمع آوری نمود و به فرانسه ارسال کرد.

نیم سده پس از آن یکی از اشراف فرانسه بنام شوالیه دئون  Chevalier_d'Eon  که به ضیافتی از سوی پادشاه فرانسه دعوت شده بود، با لباس زنانه در جشن پادشاه شرکت نمود. زمانیکه شاه از این موضوع آگاهی یافت، به این فکر رسید که او را با همین هیبت بعنوان مامور مخفی بکار گیرد. او شوالیه دئون را با نام مستعار مادموازل  لیا دو بومون  به دربار الیزابت  تزار روسیه فرستاد.  مادموازل دو بومون (!) توانست که اعتماد الیزابت را جلب کرده و از طریق او از نقشه ها و مذاکرات انگلیسیها با روسها و نیز تعداد لشکریان روس آگاه شود.
این مرد در پوشاک زنان در دربار تزار از چنان نفوذی برخوردار شد که بر اثر آن توانست نقشه اتحاد میان روسیه و انگلیس را بهم زده و بدنبال آن روسیه را متحد فرانسه نماید تا در کنار فرانسه در جنگهای هفت ساله بر علیه فریدریش دوم پادشاه پروس شرکت نماید.

کاردینال گیوم دوبوا  Guillaume_Dubois  وزیر امور خارجه دربار لوئی چهاردم پیش از تصدی مقام وزارت خارجه فرانسه بعنوان فرستاده مخصوص فرانسه در دربار انگلیس کار میکرد. این مرد که از زیرکی خاصی برخوردار بود و در مال اندوزی و انحصار قدرت کوتاهی نمیکرد، توانست که شبکه جاسوسی را در انگلیس بنیان نهد که آخرین گزارشهای مستند را به او میرساند. 
او در پشت کلیسای چارینگ کراس لندن پیوسته ماموران خود را ملاقات میکرد. همچنین خود او نیز که در دربار انگلیس رفت و آمد میداشت، با پنهان کردن خود در پشت دیوارهای دوجداره کاخ سلطنتی انگلیس بهنگامیکه مذاکراتی میان انگلیسیها و نمایندگان دیگر کشورها انجام میگرفت، به استراق سمع میپرداخت. گاه نیز این کاردینال مبدل به جاسوس دوجانبه میشد و هم برای دربار انگلیس و هم دربار فرانسه کار میکرد ضمن اینکه برای بسط حیطه نفوذ خویش از نزدیکی به دستگاه واتیکان که دارای نفوذ و قدرت بود هم فروگذاری نمیکرد. 

با گذشت زمان شبکه های جاسوسی کشورها آموختند تا از وقایع در دیگر کشورها بسود خود بهره برداری نمایند و احیانا مسیر این وقایع را بنفع خود بچرخانند. بهترین و مشهورترین نمونه آن میسر کردن امکانات برای سفر لنین رهبر انقلاب روسیه از سوی مقامات امنیتی آلمان در جریان جنگ جهانی نخست بود تا او بتواند به روسه رفته و انقلاب را بر ضد دستگاه تزاری رهبری کند.
آلمان در این زمان با روسیه در حالت جنگ بسر میبرد. روسیه بر اثر این انقلاب داخلی خود را از صحنه جنگ جهانی نخست خارج ساخت. هرچند که این عمل نهایتا تاثیر زیادی بر نتیجه این جنگ جهانی نداشت. 
از آن زمان تا کنون شیوه های سازمانهای اطلاعاتی و ضد اطلاعاتی کشورها بسیار پیچیده تر شده اند و این سازمانها از دستگاههای مدرن و الکترونیکی نیز برای پیشبرد کارهای خویش بهره میگیرند تا با دادن حداقل تلفات بیشترین نتایج را بدست آورند.

چیزیکه هزاران سال پیش بصورت اقداماتی بسیار ساده و توسط ماموران تعلیم ندیده انجام میشد، امروزه بصورت دستگاهی بسیار تو در تو و پیچیده درآمده است که ابعاد زیادی پیدا کرده است.

No comments: