جستجوگر در این تارنما

Tuesday, 5 July 2011

رانندگی با چشم بینا در تاریکی شب

پیاده ها در تاریکی شب در معرض خطر تصادم با خودروها هستند زیرا به آسانی قابل رویت نیستند. از همینرو مهندسین بخش برق خودروسازی در حال پژوهش و کار بر روی دستگاهی هستند که خطر تصادف را در شب کمتر نماید.
مجسم نمائید شب در جاده های خلوت حومه شهرها یعنی جائیکه دستکم در اروپا راندن خودرو با سرعت هفتاد کیلومتر در ساعت مجاز میباشد و جاده ها حتی علامتهای حاشیه ای انعکاس نور را ندارند، فردی پیاده و با لباسهای تیره در صدد عبور از خیابان میباشد. حال اگر این جاده کمی هم پیچدار باشد دیگر فرصتی برای راننده باقی نمیماند تا عابر را مشاهده نموده و بموقع به انجام واکنش بپردازد.
دستگاهی ساخته شده و درحال تکمیل شدن است با نام  Dynamic Light Spot  که در چنین مواردی همانند رادار عمل کرده و بیاری راننده خودرو میشتابد. دی. ال. اس. هنوز کامل نشده و بنابراین به مرحله تولید انبوه نیز نرسیده است، تنها برخی از خودروسازان بزرگ مانند آئودی، مرسدس بنز  و  ب. ام. و.  آنرا در مدلهای بسیار گرانقیمت خود بکار برده اند.

ایندستگاه از سه بخش تشکیل شده است که با یکدیگر در رابطه مستقیم میباشند. بخش نخست سنسورهائی هستند که با پرتوی مادون سرخ، گرمای بدن انسان و یا دیگر موجودات زنده  را از راه دور تشخیص داده و آنها را شناسائی میکنند. بخش دوم که در کنار چراغهای  خودرو تعبیه گشته اند با فرستادن دو نورنقطه بسمت موجود شناسائی شده، شکل ظاهری پیکر آنها را بصورت تقریبی ضبط میکنند و همزمان نیز با فرستادن پیام صوتی راننده را متوجه میسازند. بخش سوم این دستگاه که بصورت مانیتور یا صفحه ای بر روی داشبرد خودرو نصب شده، مکان تقریبی عابر پیاده را برای راننده بنمایش میگذارد.
علت فرستادن پیام صوتی به این خاطر میباشد که راننده معمولا از راه شیشه جلوی خودرو به جاده نگاه میکند و نه به صفحه مانیتور. بنابراین بمحض پیدا شدن پیکره ای بر روی صفحه، توسط صدایی به راننده هشدار داده میشود.

در حالت عادی زمانیکه خودرو با سرعت 70 کیلومتر در ساعت در حال حرکت است، بطور میانگین افراد را میتوان از فاصله تقریبی 29 متری تشخیص داد و زمان بسیار کمی برای راننده باقی میماند تا از بروز تصادف جلوگیری نماید در حالیکه با وجود دستگاه جدید موجودات زنده از فاصله 64 متری قابل تشخیص میباشند و راننده فرصت بیشتری برای انجام واکنش خواهد داشت.
در حال حاضر ایندستگاهها تنها یک مشکل عمده دارند و آن بنمایش گذاشتن پیکره همه موجودات بر روی صفحه جلو میباشد زیرا  نرم افزارهای فعلی تنها برای نشان دادن پیکر انسان برنامه ریزی شده اند. 
بدینگونه سنسورهای ایندستگاه میتوانند برای نمونه حرارت بدن گوسپند و یا آهویی را در کنار جاده شناسائی کنند، نورنقطه ها میتوانند خود را بر روی بدن این حیوانات متمرکز نمایند اما صفحه مانیتور از نشان دادن پیکر حیوان عاجز است. بهمن خاطر نیز مهندسین در حال برنامه ریزی نمایه و ضبط شیوه حرکت جانداران گوناگونی هستند که معمولا در کنار جاده ها بچشم میخورند تا آنها را به نرم افزار دستگاه اضافه کنند و آنرا قادر سازند تا پیکرهای گوناگون را از یکدیگر تشخیص داده و بنمایش بگذارد.
اینکه این دستگاهها چه قیمتی خواهند داشت و چه زمان به مرحله نهائی تولید انبوه خواهند رسید را مهندسین تاکنون فاش نکرده اند.
 

No comments: