جستجوگر در این تارنما

Wednesday, 7 September 2011

تغییرات اوضاع جوی مهاجرت جانوران را شتاب میبخشد

در مکانهائی که تغییرات اوضاع جوی شرایط محیط زیستی را دگرگون میسازد بایستی که گیاهان و جانوران خود را مطابقت دهند و یا اینکه بدنبال محیط زیستهای نو بیفتند. پژوهشگران بتازگی متوجه گشتند که اینگونه مهاجرتها و تغییر مکانها با شتاب شگفت انگیزی انجام میگیرند.
این جانوران و گیاهان کوشش میکنند تا با جلای وطن از دام مرگ پنهان برخاسته از تغییرات جوی در نخستین فرصت ممکن بگریزند.
گروه پژوهشگران به سرپرستی ئی چینگ چن  I-Ching Chen  از دانشگاه نیویورک در طی پژوهشهایی که بر روی 200 گونه گیاهی و جانوری از پرندگان گرفته تا پروانه ها، ملخها و عنکبوتها و گیاهان کوهی و جلبکها انجام شده بود، دریافتند.
اطلاعات گردآوری شده از تمامی نواحی گیتی بخصوص از شمال آمریکا و اروپا بودند.
نتیجه کلی : گونه های واقع در پستی ها و نواحی استوایی بیشتر از دیگر گونه ها در این چنین مهاجرتها شرکت میکنند. در طی تنها یکدهه گونه های نزدیک به خط استوا بطور متوسط 17 کیلومتر از خط استوا دور گشتند و به نواحی که بطور متوسط 11 متر بلندتر بودند رفتند تا محیط خنک تری داشته باشند. هر چند گونه هایی نیز وجود دارند که از جای خود تکان نمیخورند. عامل موثر در اینمورد این حقیقت است که بیشتر تغییرات و جابجائی ها در مکانهایی انجام گرفتند که در آنها گرمای محیط بصورت مستقیم بالا رفته بودند.
همچنین در برابر این بالا رفتن دمای محیط برخی از گونه ها دیرتر به عکس العمل جابجایی محیط افتادند. این بیشتر بخاطر حساس تر بودن و یا نبودن گونه های مختلف در برابر عامل گرما میباشد.
پژوهشگران میگویند برای دریافتن بیشتر علل این حساس بودن نیاز به مطالعات و پژوهشهای بیشتری میباشد.

No comments: