جستجوگر در این تارنما

Tuesday, 27 September 2011

چند گفتار از گاندی

جاییکه عشق میروید زندگی میشکفد و جاییکه نفرت وارد میشود، زوال همه چیز را تهدید میکند.
چیزیکه با زور بدست میآید را میتوان تنها با زور نگاه داشت.
ضعیف هرگز نمیتواند که ببخشد. بخشیدن از هنرهای اقویاست.
عشق قویترین چیز در جهان است و در عین حال فروتن ترین آنها.
عدم اعتماد نشانه ضعف است.
تو خود دگرگونی باش که در جهان میخواهی ببینی.
عشق لطیف ترین قدرت گیتی میباشد.

No comments: