جستجوگر در این تارنما

Thursday, 15 September 2011

پدر در نقش کمک ماما


در کشورهای غربی بسیاری از پدران همسران حامله خود را در اتاق زایمان همراهی میکنند. بودن در اتاق زایمان بهنگام تولد نوزاد برای بسیاری از مردان کشورهای غربی امری بدیهی گشته است. در مورد کشور آلمان آمار دقیقی در دست نیست اما در انگلستان هشتاد و شش درصد از مردان اینکار را انجام میدهند.
 این پدرها در هنگام حضور در اتاق زایمان چه احساسی دارند؟ اخیرا پژوهشی نشان داد که این پدران نیز با ترسهای گوناگون دست و پنجه نرم میکنند. 
بودن مردان در اتاق زایمان بهنگام تولد نوزاد مدتهاست که به یک موضوع پژوهشی مبدل گشته است. اما اینکه مردان چه نقشی را در اتاق زایمان بعهده میگیرند و یا اینکه وجود پدر در اتاق زایمان چه تاثیری بر روی همسر و یا نوزاد دارد و وضعیت خود مردان، بندرت موضوع  پژوهشی قرار گرفته بود.
برای اینکه این خلاء پر گردد در سال 2004 در بخش زایمان بیمارستان  campus_virchow_klinikum
پژوهشی انجام گرفت و در طی آن از 86 پدر بطور مشروح و کامل پرسشهایی مطرح گردیدند. نتایج این پژوهش که توسط کای بولینگ و عبیده عواد به رشته تحریر درآمده بود بتازگی در نشریه کمک زایمان و علم و تندرستی بانوان منتشر گردید.
نتیجه گیری کلی در مورد این گزارش : هیچکدام از پدران مورد پرسش قرار گرفته از حضور در اتاق زایمان ابراز پشیمانی نکرد. تنها یکنفر از آنها مطمئن نبود که در صورت واقع گردیدن زایمان بعدی باز هم در اتاق زایمان حضور پیدا کند.
94 درصد از این مردان معتقد بودند که حضور آنها در اتاق زایمان باعث دردسری نگردیده و حتی کمک کننده نیز بوده است. اینکه پرستاران و ماماهای حاضر لازم نبود مواظب حضور مردان در اتاق زایمان باشند نوعی تائید غیرمستقیم این نگرش مردان بود.
بیشتر این مردان زمانی را که همسرانشان از شدت درد شروع به فریاد کشیدن و گریه کردن را گذاشته بودند، سخت ترین و بدترین زمان حضور در اتاق زایمان نامیدند. زمانیکه مشکلات جنبی و غیرقابل پیش بینی نیز پیش آمده بودند که طی آن جریان زایمان پیچیده شده بود را نیز مردان از لحظات بسیار مشکل زندگی خود دانسته بودند.
همسران این مردان نیز اظهار کردند که بهنگام زایمان احساس تنهایی نمیکردند و ترسشان کمتر شده بود. اکثر این  مردان از همان ابتدا میخواستند که بهنگام زایمان در اتاق زایمان حضور داشته باشند. تنها سه درصد از مردان بخاطر تمایل همسرشان زایمان را همراهی کرده بودند.

No comments: