جستجوگر در این تارنما

Thursday, 29 September 2011

با پشم ضخیم پیش از دوران یخ بندان

کاوشگران در تبت استخوانهای کرگدن پشم داری را که تا کنون کسی از وجودش خبری نداشت پیدا کردند. پیدا شدن این نوع از کرگدن فرضیه شناخت زمان پشم دار شدن حیوانات را شدیدا متزلزل نمود.
تیم کاوشگران بین المللی به سرپرستی تائو دنگ چینی که بازمانده استخوانهای این حیوان منقرض شده را یافت، اعلام نمود که این نوع کرگدن در 3،7 میلیون سال پیش در بلندیهای تبت زندگی میکرده است.
یافتن بازمانده استخوانهای این حیوان و پی بردن به وجود آن تنها مسئله شگفت انگیز این موضوع نبود بلکه بلندی موها و ضخامت پشم این حیوان که 1،2 میلیون سال پیش از دوران یخ بندان بزرگ میزیست هم بنوبه خود شگفتی آفرید.
تا پیش از آن گمان برده میشد که علت تکامل پشم دار شدن حیوانات آغاز گشتن دوران یخ بندان بوده است که آنها را بطور طبیعی در برابر سرما مقاوم میکرده است.
پژوهشگران چینی فرضیه تازه ای را مطرح کردند. آنها میگویند از آنجا که نواحی بلند تبت زمستانهای بسیار سختی دارد، این نوع کرگدن بصورت طبیعی و بتدریج پشم دار گشت و زمانیکه دوران یخ بندان فرا رسید این حیوان نسبت به موجودات زنده دیگر در برابر سرما در موقعیت بسیار بهتری قرار گرفت.
دیرین شناسان در حال حاضر شدیدا مشغول آن هستند تا دریابند  که گونه های مختلف موجود و نابود شده چه رابطه ای میان خود داشته و دارند و نسبت تکامل ایشان با تغییرات جوی و ارضی کره زمین در دورانهای گوناگون چگونه بوده است.
آنها میخواهند از این راه حتی به این امر پی ببرند که تغییرات آب و هوایی دورانهای گوناگون کره زمین به چه صورت بوده است.
گروه پژوهشگران پیرامون تائو دنگ دوباره بزودی به محل یافتن استخوانهای کرگدن نابود شده میروند شاید که چیزهای جدیدی بیابند. یکی از اعضای گروه پژوهش بنام کسیائومینگ وانگ با امیدواری میگوید :" تبت یکی از آخرین حوزه های موجود بر روی زمین است که در آن میتوان هنوز چیزهای نو و فسیلهای ناشناخته یافت."

No comments: