جستجوگر در این تارنما

Monday, 12 September 2011

چگونگی بالا رفتن جمعیت جهان بنا به آمار

در چند هفته آینده جمعیت جهان مرز 7 میلیارد را رد خواهد کرد. اینکه هفت میلیاردمین بشر در کدام منطقه و کدام کشور بدنیا میآید را کسی نمیتواند بدرستی پیشگویی کند اما گمان برده میشود که این امر یا در کشور چین و یا در هند اتفاق بیفتد.
نگاره زیر آمار جمعیت کشورها و مناطق گوناگون گیتی را در حال حاضر و در سال 2050 نمایش میدهد. اینکه ازدیاد و یا کم گشتن جمعیت کشورها و مناطق جهان چه پی آمدهایی را بجا میگذارند، بعهده قوه تخیل و تحلیل خوانندگان میگذارم.

No comments: