جستجوگر در این تارنما

Thursday, 8 July 2010

نخستین پرواز شبانه هواپیمای خورشیدیهواپیمای کنش خورشیدی یا Solar Impuls (ن. ک. به پرواز نخستین هواپیمای سرنشین دار با نیروی خورشید ) نخستین پرواز بیست و چهار ساعته خویش را با صدایی آرام به پایان رسانید.

این پرواز که با نیروی ذخیره شده پرتو خورشیدی در خازنهای هواپیما انجام گرفت، بعنوان گامی مهم در پرواز به دور کره خاکی تلقی میگردد.

برتراند پیکارد که مایل است بهمراه همکارش آندره بوش برگ زمین را با این هواپیما دور بزند به خبرنگاران گفت : اگر این هواپیما نتواند که شب را در آسمان باقی بماند، نمیتوان با آن بدور جهان پرواز کرد. اما هواپیما بارقه امیدی را در دل سازندگان خویش به درخشش واداشت. کنش خورشیدی توانست که نیروی پرتوی خورشید را بهنگام پرواز در روز در خازنهای خود ذخیره کرده و شب هنگام به پرواز خویش ادامه دهد.

خلبان بورش برگ که تمام شب را در آسمان بیدار مانده بود گفت : بایستی بیدار میماندم، زیرا این هواپیما فاقد دستگاه پرواز اتوماتیک میباشد. اگر ایندستگاه را بر روی هواپیما نصب میکردند، وزن هواپیما زیاد شده و این ازدیاد وزن و مصرف برق خود دستگاه، برق ذخیره شده در خازنها را بسرعت خالی میکرد و دیگر پرواز میسر نمی ماند.
تنها دستگاهی که به صورت اضافه بر روی هواپیما نصب شد، دستگاه مخصوص و کوچکی بود که بر اثر بخواب رفتن خلبان و خم شدن سرش به هر طرفی، با تولید ارتعاشات و صدا او را بیدار میکرد.
علیرغم مدت زمان دراز پرواز ( بیست و چهار ساعت )، هواپیمای کنش خورشید بهنگام بر زمین نشستن، از نظر نیروی سوخت، هنوز توان پرواز برای چند ساعت دیگر را داشت. کنش خورشیدی توسط چهار موتور برقی به پرواز در میآید که این موتورها و خازنی نصب شده در هواپیما توسط 12000 هزار سلول خورشید تغدیه میگردند.

هواپیما روز چهارشنبه به پرواز درآمد و تا ارتفاع 8500 متری از سطح زمین اوج گرفت اما با فرا رسیدن تاریکی خلبان هواپیما را به ارتفاع 1500 متری آورد و تمام شب را در این ارتفاع پرواز کرد.No comments: