جستجوگر در این تارنما

Monday, 10 January 2011

نیروگاههای برق بر روی چهار چرخ

در کرانه های آلمانی و دانمارکی دریای شمال جائیکه در بیشتر مواقع بادهای تندی میوزند، صدها توربین بادی جهت بدست آوردن نیروی برق تعبیه گشته اند و همیشه آماده چرخیدن هستند. برق تولید شده توسط این توربینها وارد شبکه سراسری برق گشته و مستقیما به مصرف میرسد. هنوز میزان برق تولیدی توسط این توربینها به اندازه ای نیست که نیازی به ذخیره کردن برق فراهم گردد اما دولتهای آلمان و همچنین دانمارک مصمم هستند تا بر تعداد این توربینها بطور چشمگیری بیفزایند. در اینصورت به احتمال زیاد نیاز فراوان به خازنهای بزرگ خواهد افتاد زیرا اگر نیمه شب باشد و باد بوزد و برق تولید گردد اما آلمان و دانمارک در خواب باشند جریان مشکل خواهد شد. یا مجسم نمایید زمانیکه همگی بیدار هستند و در دفاتر و موسسات و دیگر اماکن میخواهند کار کنند و برق وجود ندارد زیرا بادی نمیوزد و پیشتر هم ذخیره ای انجام نگرفته است.
همگی این احتمالات مربوط به زمانیست که دیگر نیروگاههای معمولی تولید برق بکار گرفته نشوند.
بهررو، دانشمندان دانشگاه دلاویر آمریکا University of Delaware   با طرح پیشنهادی کوشش کرده اند که برای این دشواری راهی بیابند. آنها پیشنهاد میکنند که مازاد برق تولید شده را در خوروهای برقی ذخیره نمایند. مسلم است که در طراحی  خودروها بایستی  دگرگونیهایی برای  نیل به این هدف انجام گیرند. اینگونه خودروها میتوانندکه برق ذخیره شده در آنها را یا خود بمصرف برسانند و از محدودیت  مسافت  قابل پیمایش بدر آیند ( در حال حاضر خودروهای  برقی  میتوانند حداکثر 200 کیلومتر را بپیمایند و پس از آن خازنهایشان خالی میشود) و یا اینکه در صورت بی نیاز بودن به برق ذخیره شده ، این برق را در ساعات مناسب به شبکه برق سراسری دوباره تزریق نمایند. به این عمل یا تکنولوژی خودرو به شبکه  Vehicle to grid  میگویند که مخفف آن  خبش  یا  V2G  میباشد.
این تکنولوژی هنوز مراحل ابتدایی خود را طی میکند. با وجود این عرضه کنندگان این طرح توانسته اند که با گذشت زمان متخصصین امور انرژی کنسرنهای گوناگون و همچنین برخی از خودروسازان نامی را متقاعد نمایند تا به این طرح به عنوان یک راه حل مناسب و قابل بررسی بنگرند.
همچنین با تصویب یک لایحه ایالتی در این ایالت آمریکا برای دارندگان خودروهای برقی دارای تکنولوژی خبش میسر گردید که با بهره گیری از این تکنولوژی نوین، سود حاصل نمایند زیرا که خودروهایشان را بصورت خازنهای کرایه ای در اختیار کنسرنهای تولید کننده نیرو قرار میدهند. مشکل فعلی اینجاست که خودروهای  برقی هنوز در جهان چندان جا نیفتاده اند و از آن گذشته کارخانجات تولید برق سنتی هنوز به کار خود ادامه میدهند بصورتیکه نیازهای کنونی بشر را میتوانند هنوز فراهم نمایند.
نظریه و متد خبش  V2G در آلمان نیز طرفدارانی پیدا کرده است و در پیشاپیش این طرفداران، اتحادیه فدرال نیروی بادی   (Bundesverband Windenergie (BWE  قرار دارد. ایشان معتقدند که برق حاصله از نیروی باد و خودروهای برقی میتوانند یکدیگر را تکمیل نمایند.
هم اکنون برای اینکه برق حاصله از نیروی باد و همچنین خورشید هدر نرود، کنسرنها مجبور هستند تا خازنهای  بزرگی را جهت ذخیره  نمودن برق در آنها ساخته و در مکانهای گوناگون تعبیه نمایند. با در دسترس داشتن شمار زیادی از خودروهای برقی که بتوانند این  نیرو را در خود  ذخیره نمایند  و مازاد  آنرا در ساعات مناسب  شبانه روز که خود احتیاج ندارند دوباره به شبکه برق سراسری  منتقل نمایند، بار بزرگی از روی دوش کنسرنهای تولید کنند برق برداشته خواهد شد. بخاطر همین هم تهیه کنندگان انرژیهای سبز از این موضوع با روی گشاده استقبال میکنند.  آنها میگویند توان خازنی که ناوگان خودروهای برقی  بر رویهم میتوانند تشکیل دهند، چشم انداز زیبا و جالبی را عرضه میدارد.
برای رسیدن و دست یافتن واقعی به این چشم انداز زیبا تنها ناوگان خودروهای برقی کافی نیست بلکه بایستی بدنبال روش نوین شارژ باتری و خازن نیز بود. در حال حاضر شرکت زیمنس در حال تحقیق در اینمورد میباشد و برای اینکار با سازندگان خودروها تماسهایی برقرار کرده است.
برای انجام آزمایشات و پژوهشهای بیشتر در این زمینه آنها دو منطقه راهبردی را برگزیده اند تا در آنها به انجام آزمایشات خود بپردازند بدون اینکه به مردم فشار وارد گردد. یکی از ایندو منطقه، ناحیه  نیمه کوهستانی هارتس Harz آلمان میباشد و دیگری منطقه ای در دانمارک جاییکه بیشترین سرانه تولید برق توسط توربینهای بادی جهان در آن قرار دارد.
تورستن ولف Torsten Wolf سخنگوی زیمنس میگوید در این دو ناحیه شرایط برای  دادن برق به خودروهای برقی آزمایشی  و پس گرفتن برق از آنها  فراهم گشته و نتایج این آزمایشات و پژوهشها تا آخر سال 2011 میلادی اعلام خواهند شد.
با اینوجود این تکنیک جدید منتقدانی نیز دارد که میگویند پر کردن و خالی کردن مداوم باتریها عمر باتری و موتور خودروها را کم مینماید.

No comments: