جستجوگر در این تارنما

Tuesday, 25 January 2011

شیر باغ وحش دوشنبه پایتخت تاجیکستان

برخی از روزنامه های آلمان بخشی دارند که در آن عکس انتخابی روز را چاپ و پخش میکنند. تصویر زیر عکس روز بیستم ژانویه سال 2011 روزنامه  زود دویچه تسایتونگ  میباشد که در آن شیر 18 ماهه ای بنام وادیک را نشان میدهد که بهمراه مامور باغ وحش که یک زن تاجیکی بنام زوخو ( احتمالا زلیخا ) میباشد و تکه گوشتی را در دست دارد با آزادی در میان باغ وحش گردش میکند. 
در زیر این عکس توضیح داده شده که باغ وحش دوشنبه اینکار را دو بار در هفته انجام میدهد و این جزو برنامه های ثابت این باغ وحش میباشد. 
با نگریستن به دیگر افرادی که در عکس مشاهده میشوند، نوعی تحسین و شگفتی در میان چهره ها بچشم میخورد ولی ازدحام و شلوغی و جنجالی دیده نمیشود.

1 comment:

Anonymous said...

سلام،
اینرا که خواندم و عکس راا که دیدم ناخودآگاه یادم به ۱۴ شیر باغ وحش تهران و ببر مفلوک سیبری در ایران عزیز افتاد.
بهرام