جستجوگر در این تارنما

Sunday, 19 June 2011

کشف اهرام جدید در مصر


بهنگام بررسی عکسهای هوائی که توسط ماهواره های ناسا گرفته شده بودند بیش از هفده هرم جدید بهمراه 1000 گور و 3000 محوطه مسکونی باستانی در مصر یافته شدند.
خانم دکتر سارا پارچاک  استادیار دانشگاه آلاباما و سرپرست گروه باستان شناسان در وبسایت شخصی خود چنین نوشت : هر باستان شناسی آرزو دارد که بتواند روزی هرمی ناشناخته را کشف کند و من شگفت زده  و همچنین خوشحال هستم از اینکه ما توانستیم اینهمه محوطه باستانی را بصورت یکجا دوباره بیابیم.
برای اینکار گروه دانشمندان دانشگاه آلابامای آمریکا یکسال تمام نگاره های گرفته شده توسط سازمان فضایی آمریکا (ناسا) را بررسی و پژوهش میکردند. نگاره ها توسط دوربینهای مادون سرخ ماهواره ها گرفته شده بودند.
این دوربینها چنان قوی و دقیق هستند که میتوانند از فضا اجسام یکمتری را نیز در زیر خاک تشخیص دهند. بجز آن این دوربینها قادرند که اجسام مختلف ساخته شده از مواد گوناگون را از یکدیگر تمیز دهند. 
بدینگونه آنها توانستند که برای نمونه دیوارهای آجری مدفون شده در زیر خاک را از سنگ و خاکی که پیرامون آنها را پوشانده بود از یکدیگر تمیز دهند.
وزیر امور باستانی مصر زهی حواس اظهار داشت، نگاره های ماهواره ای برای اعلام نمودن یافتن اهرام نو کافی نیستند زیرا از روی آنها نمیتوان با اطمینان کامل گفت که آیا ساختمانهای مشخص شده بر روی نگاره ها هرم هستند یا نه. 
او ضمن اشاره به نگاره های ماهواره ای که چندی پیش وجود اجسامی را در جنوب اهرام مطبق ساکارا نشان دادند گفت پس از خاکبرداری معلوم شد که آنها اهرامی بودند که ساخت آنها زمانی آغاز گشته بود اما ساختمان آنها هرگز به پایان نرسیده بودند.
خانم  نیکول الکسانیان  باستان شناس آلمانی که سالهاست سرپرستی گروه کاوشگران آلمانی در مصر را بعهده دارد نیز بیان کرد که همه این اجسام نشان داده شده بر روی نگاره ها ناشناخته نبودند. 
وجود بیشتر آنها پیشتر هم معلوم بود تنها چیزیکه مانع از آغاز کارهای خاکبرداری  برای بیرون آوردن آنها میشد، مسئله تامین مالی بودجه عملیات بوده است.

بهر رو خانم سارا پارچاک و گروه همراهانش عملیات خاکبرداری در چندین ناحیه را آغاز کرده اند. مخارج این خاکبرداریها از سوی بنگاه سخن پراکنی بی بی سی تامین میگردد و در عوض کلیه امتیازات پخش اخبار و فیلمهای مربوط به یافتن و بیرون آوردن بناهای و اشیاء تاریخی آن متعلق به بی بی سی میباشد.
تاکنون در طی این خاکبرداریها دو هرم و یک خانه 3000 ساله از زیر خاک بیرون کشیده شده اند.

No comments: