جستجوگر در این تارنما

Thursday, 17 June 2010

داستانی از ملانصرالدین
روزی عده ای ملا را دیدند که در کنار خیابانی بدور خود میچرخد.
نزدیک رفتند و پرسیدند ملا بد نباشد، چه شده؟ میتوانیم کمکی کنیم؟
ملا پاسخ داد که کلیدم را گم کردم.
پرسیدند کلید را اینجا گم کرده ای؟
ملا پاسخ داد، نه فکر کنم که پیشتر از این در میان دکان کفاشی گم کرده باشم.
از او پرسیدند پس چرا اینجا بدور خود میچرخی و جستجو میکنی؟
ملا پاسخ داد : خودم هم نمیدانم.

No comments: