جستجوگر در این تارنما

Sunday, 10 October 2010

چگونه تلفنهای همراه میتوانند که انسان را پریشان کنند

کسی که رانندگی میکند نه تنها نباید که دست خود را بسوی تلفن همراه دراز کند بلکه همراهانش نیز بایستی بهنگام رانندگی از تلفنهای همراه خود حتی المقدور استفاده ننمایند.
پژوهشگران آمریکایی دریافته اند که گفتگوی تلفنی همراهان نیز میتوانند که حواس راننده را در حین رانندگی پرت کنند.
برای  اینکه پاسخی بر این پرسش پیدا کنند که این امر صحت دارد یا نه، دانشمندان به انجام آزمایشی دست زدند. آنها گروهی را در مقابل کامیپوتر نشاندند. بر روی صفحه کامپیوتر پرسشهایی مطرح میگشتند که افراد گروه شرکت کننده در آزمایش بایستی به آنها پاسخ میدادند و یا اینکه نوعی بازی ساده کامپیوتری انجام میشد که میبایستی در آن شرکت کنند مثلا یکی از این بازیها راهی را نشان میداد که شرکت کنندگان میبایستی توسط  ماوس چرخی را بر روی یک جاده بحرکت درآورند بدون اینکه از جاده خارج شوند. یا اینکه افراد گروه میبایستی چیزهایی را که بر روی صفحه کامپیوتر پدیدار میگشتند، بخاطر بسپارند.
پس از مدتی دانشمندان شخصی را با تلفن همراه بداخل محوطه آزمایش فرستادند. او توسط تلفن همراه با شخص دیگری در حال گفتگو بود. در مدت بودن این شخص در محوطه آزمایش، میانگین خطای شرکت کنندگان بنحو شگفت انگیزی بالا رفت.
پس از رفتن تلفن کننده، آزمایش بازهم روند طبیعی خود را طی کرد. پس از چندی باز دو نفر وارد اتاق محوطه آزمایش شدند و با هم به گفتگو پرداختند.
میزان اشتباهات شرکت کنندگان ایندفعه هم بالا رفت ولی بمراتب کمتر از زمانی که فرد موبایل دار آنجا بود. همین موضوع در مورد زمانیکه بلندگویی در محوطه سالن آزمایش خبری را پخش میکرد نیز صادق بود.
این آزمایش را دانشمندان پس از چند روز تکرار کردند ولی ایندفعه ترتیب وارد گشتن گفتگو کنندگان را به محوطه آزمایش عوض کردند. به اینصورت که نخست بلندگو خبری را پخش کرد، سپس دونفر گفتگو کنان وارد سالن شدند و سرانجام فردی با تلفن همراه.  شگفت انگیز آنکه نتیجه مشابه دفعه پیش گردید.
تکرار آزمایشها بر روی دیگر گروهها نیز نتایج مشابهی را در بر داشت.
دانشمندان میگویند : مغز انسان بهنگام شنیدن مکالمات تلفنی از آنجا که تنها صدای یکنفر را میشنود و نه کل مکالمه را، ناخودآگاه  در صدد تکمیل جملات برمیآید تا برای خود مفهومی را برساند و همین نیز سبب حواس پرتی مغز میشود، بخصوص بهنگام رانندگی.

2 comments:

بهرام گیانسپار said...

درود
نکات جالبی بود.
پیروز باشید.

یوتاب )بانوی ایران زمین said...

درود
بسیار مطلب جالبی بود.واقعا این تلفن همراه آسایش را ازمون صلب کرده ولی چه میشه کرد که عادت کردیم و برخی مواقع مجبوریم به استفاده.