جستجوگر در این تارنما

Sunday, 31 October 2010

آسیابانان سی هزار سال پیش

تاکنون تصور میشد که انسانهای دوران سنگی گوشتخوارانی بودند که عمدتا از گوشت حیوانات شکار شده و بعضا نیز از میوه جات و گیاهانی که در سر راهشان قرار داشت و قابل خوردن بودند، تغذیه میکردند.
گروهی از پژوهشگران ایتالیایی انستیتوی مطالعات و تحقیقات در مورد دوران سنگی به سرپرستی آنا رودین  Anna Revedin در فلورنس با آزمایش و پژوهشهایی که بر روی هاونهای سنگی یافته شده در سه کشور ایتالیا، روسیه و جمهوری چک انجام دادند به این نتیجه رسیدند که انسانهای دوران سنگی از نظر میزان دانش و آگاهی در موقعیتی قرار داشتند که دانه های گیاهی و حبوبات را آرد کرده و بمصرف غذایی خود برسانند.
این هاونها که باقیمانده های میکروسکپی از آرد حبوبات بر روی آنها پیدا شده اند، ثابت میکنند که دانه های گیاهی نقش بزرگی را در تغذیه انسانهای نخستین داشته اند. همچنین این آسیابهای کوچک این امکان را در اختیار دانشمندان قرار میدهند تا مشخص نمایند چه دانه هایی در نزد انسانهای نخستین بیشتر مورد مصرف داشته اند.
استفاده از این دستگاهها برای تهیه انواع گوناگون  آرد همچنین به زمین وابسته بودن محدود انسانهای نخستین را که تا پیش از آن در پی حیوانات پیوسته در کوچ بودند نمایان میسازند و اینکه احیانا ایشان دارای مزارعی بودند که از آنها بیش از حد دور نمیشده اند.
اینکه این آسیابهای کوچک را در نقاط گوناگون اروپا یافته اند نمایانگر این واقعیت است که شیوه ونحوده تهیه غذا از یک الگوی مشخص پیروی میکرده است که بر اثر آن  سهم گیاهان خوراکی را در تغذیه انسانهای سی هزار سال پیش بنمایش میگذارد.

No comments: