جستجوگر در این تارنما

Tuesday, 31 August 2010

یوزپلنگ ایرانی


امروز را در ایران بنام یوزپلنگ ایرانی کرده اند.

در اینباره چیزی در حد تخصص و ارایه راه حل نه میخواهم و نه میتوانم که بنویسم.
من فقط میخواهم در این چند جمله یادی از این حیوان که نسلش را در گیتی تنها بمقدار کم در ایران میتوان یافت، نموده باشم و ذکر خیری از کلیه زنان و مردانی کرده باشم که در کشور با قلم و یا در قدم در کنار محیط بانانی ایستاده اند که گویا با شرایطی از هر جهت سخت، کوشش در انجام وظیفه کرده و نگاهبانی از بخشی از مواهب طبیعی موجود در ایران میکنند تا مگر نسلهای آینده نیز این حیوانات را ببینند.

برایشان آرزوی موفقیت و پیروزی در غلبه بر مشکلاتشان دارم.

No comments: